لیست قیمت DID

TN-Plan 3
10
رایگان و نامحدود
رایگان و نامحدود
110 $
TN-Plan 2
5
رایگان و نامحدود
رایگان و نامحدود
50 $
TN-Plan 1
1
رایگان و نامحدود
رایگان و نامحدود
30 $
نام سرویس
تعداد اکانت (خط)
تماس از TN به TN
تماس از ایران
تماس با تمام کشورها
قیمت (ماهیانه)